Statuten

Vereniging zonder winstoogmerk – De Kamers

De Kamers werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) waarvan de statuten werden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel op 20 oktober 2016 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 3 november 2016.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Meir 50, 2000 Antwerpen, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Als belangrijkste uittreksel van deze statuten, artikel 5 & 6 – Doel & activiteiten

Artikel 5 – Doel

De vereniging heeft tot doel een ontmoetingsplaats te creëren en ter beschikking te stellen gericht op leden uit de regio Antwerpen (stad of Provincie) of daarbuiten die verantwoordelijkheid dragen in het bedrijfsleven, de politiek, de administratie, de academische, de wetenschappelijke en de culturele wereld of andere belangrijke maatschappelijke groepen.

De vereniging beoogt een forum te bieden voor de stimulering en behartiging van de belangen van haar leden en daarbij meer te zijn als een loutere business club. Zij beoogt in het algemeen de organisatie van activiteiten en ontmoetingen voor haar leden.

De vereniging zal eveneens als belangeloos doel hebben deel te nemen, door elk middel dat zij nuttig zal achten, nog te bepalen filantropische doelen en activiteiten, aan het behoud en de restauratie van alle opmerkelijke historische of hedendaagse onroerende goederen of roerend erfgoed, teneinde bij te dragen tot hun behoud, restauratie alsook tot de culturele uitstraling van het patrimonium.

Artikel 6 – Activiteiten

Teneinde hiertoe de noodzakelijke middelen te verzamelen zal de vereniging als activiteit de organisatie hebben van een business club gelegen in Antwerpen.

Zij kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt.

Ondanks de organisatie geen winstoogmerk heeft, kan zij inkomsten verwerven, doch slechts op bijkomstige wijze en enkel voor de realisatie van haar maatschappelijk doel. Deze kunnen afkomstig zijn uit ledenbijdragen, subsidies, giften en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten kunnen voortkomen uit acties en bijdragen van leden tot deelname aan de gemaakte kosten.

De vereniging mag in dit kader alle activiteiten ondernemen die tot dit doel kunnen bijdragen. Deze activiteiten kunnen, ten titel van voorbeeld, bestaan uit het:

  • organiseren van ontspanning, sport, gastronomische en culturele activiteiten; organisatie van seminaries, congressen, lezingen, workshops, educatieve bijeenkomsten; entertainment;
  • verlenen van toegang tot de clubaccomodatie (gebouwen, terreinen,..);
  • leveren van cateringdiensten (intern of door derden);
  • organiseren van uitstappen of reizen.
statuten-mockup

Reglement Inwendige Orde

Artikel 8 van de statuten regelt het Reglement van Interne Orde.

Het toegetreden lid betaalt het lidgeld en houdt zich aan alle andere voorschriften zoals vermeld in de statuten en het reglement van interne orde van de vereniging

In navolging van de regels van Corporate Governance en op voordracht van de Advisory Board zal binnen het eerste jaar een Reglement van Inwendige Orde worden opgemaakt.

Algemene Voorwaarden

Facturatie

Binnen de Business Club zijn alle transacties tussen vennootschappen.
Tussen bedrijven geldt de regel dat vermelde prijzen exclusief btw zijn.
Elke transactie met De Kamers vzw zal het voorwerp uitmaken van een factuur.

Annulatie

Bij laattijdige annulatie (afhankelijk van de activiteit) behoudt De Kamers vzw zich het recht voor  een deel van de deelnameprijs aan te rekenen en dit in verhouding van de reeds opgelopen kosten.