Uw Bijdrage

Een lidmaatschap vangt aan door het jaar en loopt tot dezelfde dag een jaar later.
(Dus niet per kalenderjaar)

Lidmaatschap

– Jaarbijdrage

• 650 euro per jaar

– Mentor Membership

Het Mentor membership is opgezet om jonge ondernemers of professionals de mogelijkheid te geven om onder toezicht van een ervaren lid (de mentor) geïntroduceerd te worden in De Kamers.
De Kamers – Mentor Membership

• het eerste jaar 325, daarna aangeboden

– Familie

Voor partner of kinderen

• de helft of dus 325

– Meerjarenbijdrage

Meerjarenbijdrage voor een periode van 3 jaar (aan 15 % korting)

• 1.660,00 euro

Bijzondere Lidmaatschappen

We hebben een speciale aanbieding voor bijzondere lidmaatschappen

  • Corporate: voor leden van eenzelfde bedrijf
  • Verenigingen: voor alle leden (of categorie van leden) van een vereniging
  • Overseas: voor leden met een buitenlandse domicilie

Gelieve ons hierover te contacteren – De Kamers

 

Toetredingsbijdrage

Een éénmalige toetredingsbijdrage ter financiering van de specifieke inrichting van de verschillende salons van de Club.
Deze wordt nog niet opgevraagd gezien de operationele break-even situatie van de club.

 

Administratie

Alhoewel het lidmaatschap ten persoonlijken titel is, zullen de kosten denkelijk gedragen worden door de vennootschap van het lid.
Tussen bedrijven geldt de regel dat vermelde prijzen exclusief btw zijn.

Voor elk te betalen bedrag zal een factuur, die in kosten kan worden opgenomen (zie hiernaast), worden opgemaakt.

Member

Fiscale aftrekbaarheid Lidgelden

Gezien dit lidgeld een kost is om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden is deze aftrekbaar.

Parlementaire vraag

Dit blijkt uit een parlementaire vraag die de aftrek niet uitsluit: Vraag nr. 86 Pieters d.d. 6 november 2003, Vraag en Antwoord Kamer 2003-2004, nr. 18, 2 februari 2004, p. 2506.

Fiscaal

En ook uit een uitspraak van het Hof van beroep van Brussel (21 juni 2006)

Volgens het Hof laat een dergelijke serviceclub toe om contacten te leggen waaruit belastbare inkomsten voortkomen. De mercantiele belangen in hoofde van een deel van de clubleden verklaren immers het succes van dergelijke clubs.”

Sociale wetgeving

In een arrest van 30 juni 2008 moest het arbeidshof van Brussel oordelen of dergelijke bijdragen voor werknemers al dan niet als loon te beschouwen zijn wanneer zij door hun werkgever ten laste genomen worden.

Het arbeidshof komt tot de conclusie dat de betaalde lidgelden een eigen kost van de werkgever zijn en dat er geen sociale bijdragen op verschuldigd zijn. De lidgelden werden immers enkel door de werkgever betaald voor de personeelsleden met een commerciële functie, die trouwens werden aangespoord om lid te worden van deze serviceclubs. Het hof is van oordeel dat het lidmaatschap bij deze clubs aan deze commerciële mensen toelaat om het doelpubliek van de onderneming te bereiken. Bovendien heeft de werkgever er zich eenzijdig toe verbonden om deze lidgelden ten laste te nemen.